Algemene voorwaarden Hartenkracht

Bij het afnemen van producten of diensten via deze website ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.

Hartenkracht
Kvk 72273283
Gevestigd te Apeldoorn
info@hartenkracht.com
tel. +31 6 53 71 91 39

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de klant producten, diensten en/of digitale inhoud verkrijgt in verband met een overeenkomst op afstand, waarbij de levering daarvan plaatsvindt door de ondernemer of door een derde op basis van een overeenkomst tussen deze derde en de ondernemer.
2. Bedenktijd: termijn waarbinnen klant gebruik kan maken van diens ontbindingsrecht.
3. Klant: de Wederpartij van Hartenkracht die een overeenkomst op afstand aangaat voor het afnemen van producten of diensten via de website.
4. Dag: kalenderdag.
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of webwinkel in staat stelt informatie die aan hen is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Ontbindingsrecht: recht van de klant om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
7. Ondernemer: de natuurlijke persoon die onderneemt onder bedrijfsnaam Hartenkracht, die producten op afstand aan klanten aanbiedt.
8. Overeenkomst op afstand: overeenkomst tussen klant en webwinkel, op afstand tot stand gekomen door gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem.
9. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.
10. Website: www.hartenkracht.com en opvolgende webpagina’s.

Artikel 2. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tussen ondernemer en klant tot stand gekomen overeenkomst op afstand.
2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant het aanbod van de ondernemer aanvaard en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden.
3. Ondernemer bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat de ondernemer deze bevestiging heeft verzonden kan klant de overeenkomst ontbinden.

4. In uitzondering op lid 2 komt de overeenkomst slechts tot stand nadat de ondernemer, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte is gesteld of klant aan diens betalingsverplichtingen kan voldoen en van overige feiten en factoren die van belang zijn om op verantwoorde wijze een overeenkomst op afstand aan te kunnen gaan. Bij voldoende weigeringsgronden heeft de ondernemer het recht de overeenkomst niet aan te gaan, althans te ontbinden of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. Indien schriftelijk andere voorwaarden zijn overeengekomen, wordt slechts voor die onderdelen afgeweken van de algemene voorwaarden afgeweken. De andere onderdelen uit de algemene voorwaarden blijven onverminderd van kracht.

Artikel 3. Ontbindingsrecht
1. Klant heeft het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van het product door klant of vooraf door klant aangewezen vertegenwoordiger, althans, in het geval van een dienst of een levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd, binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
2. Indien klant gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dient hij dit binnen de bedenktijd schriftelijk aan de ondernemer te melden aan info@hartenkracht.com. Ondernemer verzendt onverwijld een bevestiging van dit bericht.
3. Indien de klant de overeenkomst ontbindt na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht om de dienst te verrichten, is de klant aan de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de overeenkomst dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de overeenkomst.
4. Bij geheel of gedeeltelijke levering van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, binnen de bedenktijd, draagt de klant bij ontbinding de gehele kosten, indien:
a) hij voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b) hij heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van toestemming; of
c) de ondernemer deze verklaring van de klant schriftelijk heeft bevestigd.
5. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
6. Ondernemer vergoedt de van klant ontvangen betalingen uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding.

Artikel 4. Uitsluiting Ontbindingsrecht
Het ontbindingsrecht is uitgesloten voor de volgende producten:
1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
a. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
b. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
c. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de webwinkel geen invloed heeft;
d. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken;
e. de levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
i. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant; en
ii. de klant heeft verklaard dat hij hiermee zijn ontbindingsrecht verliest;
f. dienstovereenkomsten , na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
i. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant; en
ii. de klant heeft verklaard dat hij zijn ontbindingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

Artikel 5. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst
1. Ondernemer heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, behandeling, coachgesprek, begeleidings-of coachingstraject te annuleren, in welke gevallen de klant recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan ondernemer betaalde bedrag;
2. Klant heeft het recht deelname een cursus, training, behandeling, begeleidings-of coachingstraject te annuleren en dient dit per e-mail kenbaar te maken aan info@hartenkracht.com;
3. Annulering zoals genoemd onder lid 2 door de klant van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van de cursus, training, behandeling, begeleidings-of coachingstraject kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de klant verplicht het totaalbedrag van de cursus, training, begeleidings-of coachingstraject te voldoen.
4. Bij annulering zoals genoemd onder lid 2 binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van de cursus, training, behandeling, begeleidings-of coachingstraject is ondernemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week het volledige bedrag.
5. Ingeval de klant na aanvang van de cursus, training, behandeling, begeleidings-of coachingstraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de klant geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van ondernemer, anders rechtvaardigen.
6. Een individueel begeleidings- of coachingsgesprek kan tot 24 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 24 uur is ondernemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Indien de klant zonder berichtgeving niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.
7. Als klant of ondernemer wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

8. Artikel 7. Geheimhouding
1. Klant en ondernemer zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Aan de opdracht zal door ondernemer niet zonder toestemming van de klant extern gerefereerd worden.
3. Klant is door de ondernemer geïnformeerd over de maatregelen die ondernemer treft in het kader van privacy op www.hartenkracht.com/privacyverklaring.

Artikel 8. Intellectuele eigendom
1. Voorzover Auteurs-, merk-,modellen,- handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door ondernemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft ondernemer houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De klant mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de klant verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-,merk-, model-,handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen;
2. Ondernemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Prijzen
1. De bij de producten of diensten genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, verzekeringskosten en wettelijke bijdragen.
2. Voor bestellingen van producten binnen Nederland worden verzendkosten berekend.
3. Voor bestellingen van producten buiten Nederland is de klant eveneens aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde verzend- en/of verzekeringskosten, omzetbelasting en/of invoerrechten.
4. Hartenkracht kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 10. Betaling
1. Betaling geschiedt vooraf via de aangeboden betaalmogelijkheden tijdens het bestelproces op de website.
2. Indien overeengekomen is dat betaling achteraf geschiedt: dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In het geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de klant de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
3. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ondernemer te melden.

Artikel 11. Levering
1. Ondernemer streeft ernaar om online diensten of producten die klant heeft besteld direct na betaling te leveren. Ondernemer is hiertoe echter niet verplicht.
2. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, behalve voor zover de vertraging niet aan ondernemer kan worden toegerekend.
3. Indien de klant niet binnen 7 dagen de bestelling heeft ontvangen zal de klant dit dit per omgaande, doch uiterlijk binnen 14 dagen na plaatsing van de bestelling, per e-mail aan info@hartenkracht.com melden. Meldingen na deze periode zullen niet in behandeling worden genomen.
4. Indien levering van (een deel van) de bestelling vertraging ondervindt of niet geleverd kan worden zal ondernemer de klant daarvan uiterlijk 7 dagen na bestelling over informeren. De klant heeft dan het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Ondernemer zal het bedrag van de geannuleerde bestelling terugbetalen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
1. Ondernemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de klant aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van ondernemer
2. De aansprakelijkheid van ondernemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag,
4. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door ondernemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor ondernemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door ondernemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat ondernemer in verband met die verzekering draagt.
5. Elke aansprakelijkheid van ondernemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12. Klachten en Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen ondernemer en klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 7 dagen nadat klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden gemeld bij de ondernemer.
3. Bij ondernemer ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal de ondernemer hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen klant wel een oplossing mag verwachten.
4. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard:
a) Zullen overige artikelen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven.
b) Zullen ondernemer en klant in overleg treden om nieuwe bepalingen op te stellen ter vervanging van de ongeldig verklaarde artikelen of onderdelen daarvan.
5. De klant heeft tevens het recht klachten in te dienen bij de Geschillencommissie Algemeen of gebruik te maken van ODR via https://webgate.ec.europa.eu/odr/

Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 29 januari 2020. Bijgewerkte versies worden via deze pagina gepubliceerd en zijn vanaf publicatie actief.

Scroll naar top

Bedankt voor je interesse!

Gelukt!

Je ontvangt een mail met een link naar je cadeautje, én vanaf nu ontvang je iedere week mijn Letter to Inspire. Uitschrijven kan ieder moment onderaan de Letter. Liefs x

Het is mijn missie jou te helpen in kracht en vertrouwen te ZIJN. Ik wens dat deze meditatie daarin kan bijdragen.